skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-rate nitrogen removal in a two-stage subsurface vertical flow constructed wetland.(Report)

Langergraber, Guenter ; Leroch, Klaus ; Pressl, Alexander ; Sleytr, Kirsten ; Rohrhofer, Roland ; Haberl, Raimund

Desalination, Sept 30, 2009, Vol.246(1-3), p.55(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

2
High-rate nitrogen removal in a two-stage subsurface vertical flow constructed wetland
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-rate nitrogen removal in a two-stage subsurface vertical flow constructed wetland

Langergraber, Guenter ; Leroch, Klaus ; Pressl, Alexander ; Sleytr, Kirsten ; Rohrhofer, Roland ; Haberl, Raimund

Desalination, 09/2009, Vol.246(1-3), pp.55-68 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00119164 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2008.02.037

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-rate nitrogen removal in a two-stage subsurface vertical flow constructed wetland

Langergraber, Guenter ; Leroch, Klaus ; Pressl, Alexander ; Sleytr, Kirsten ; Rohrhofer, Roland ; Haberl, Raimund

Desalination, 30 September 2009, Vol.246(1-3), pp.55-68 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0011-9164 ; E-ISSN: 1873-4464 ; DOI: 10.1016/j.desal.2008.02.037

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...