skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical detection of systematic election irregularities.(POLITICAL SCIENCES)(Report)(Author abstract)

Klimek, Peter ; Yegorov, Yuri ; Hanel, Rudolf ; Thurner, Stefan

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 9, 2012, Vol.109(41), p.16469(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical detection of systematic election irregularities

Klimek , Peter ; Yegorov , Yuri ; Hanel , Rudolf ; Thurner , Stefan

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, Vol.109(41), pp.16469-16473 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Statistical detection of systematic election irregularities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical detection of systematic election irregularities

Klimek, P. ; Yegorov, Y. ; Hanel, R. ; Thurner, S.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 10/09/2012, Vol.109(41), pp.16469-16473 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1210722109

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical detection of systematic election irregularities

Klimek, Peter ; Yegorov, Yuri ; Hanel, Rudolf ; Thurner, Stefan; Thurner, Stefan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 27, 2013 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1073/pnas.1210722109

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical detection of systematic election irregularities

Klimek, Peter ; Yegorov, Yuri ; Hanel, Rudolf ; Thurner, Stefan

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 09 October 2012, Vol.109(41), pp.16469-73 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23010929 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1210722109

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical detection of systematic election irregularities

Klimek, Peter ; Yegorov, Yuri ; Hanel, Rudolf ; Thurner, Stefan

Proceedings of the National Academy of Sciences USA 109, 16469-16473, 2012 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1201.3087

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...