skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profiling Function for Surface Subsidence Prediction in Mining Inclined Coal Seams

Asadi, A. ; Shakhriar, K. ; Goshtasbi, K.

Journal of Mining Science, 2004, Vol.40(2), pp.142-146 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1062-7391 ; E-ISSN: 1573-8736 ; DOI: 10.1023/B:JOMI.0000047856.91826.76

Toàn văn sẵn có

2
Profiling Function for Surface Subsidence Prediction in Mining Inclined Coal Seams
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profiling Function for Surface Subsidence Prediction in Mining Inclined Coal Seams

Asadi, A. ; Shakhriar, K. ; Goshtasbi, K.

Journal of Mining Science, 03/2004, Vol.40(2), pp.142-146 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1023/B:JOMI.0000047856.91826.76

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...