skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

View of the Public Health System users regarding proctology

Alessandro Andrade Simões ; Rafael Felix Schlindwein ; Maria Gabriela Lazcano Alves Ferreira ; Alynne Genovez ; Elisa Koerich

Journal of Coloproctology, 01 June 2012, Vol.32(2), pp.113-118 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2237-9363 ; DOI: 10.1590/S2237-93632012000200003

Truy cập trực tuyến

2
View of the Public Health System users regarding proctology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

View of the Public Health System users regarding proctology

Simões, Alessandro Andrade ; Schlindwein, Rafael Felix ; Ferreira, Maria Gabriela Lazcano Alves ; Genovez, Alynne ; Koerich, Elisa

Journal of Coloproctology (Rio de Janeiro), 2012, Vol.32(2), pp.113-118 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 2237-9363 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S2237-93632012000200003

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...