skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and optimization of the BDD-electrochemical oxidation of the antibiotic trimethoprim in aqueous solution

Gonzalez, Teresa ; Dominguez, Joaquin R. ; Palo, Patricia ; Sanchez - Martin, Jesus ; Cuerda - Correa, Eduardo M.

Desalination, Oct 3, 2011, Vol.280(1-3), p.197(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and optimization of the BDD-electrochemical oxidation of the antibiotic trimethoprim in aqueous solution

González , Teresa ; Domínguez , Joaquín R. ; Palo , Patricia ; Sánchez-Martín , Jesús ; Cuerda-Correa , Eduardo M.

Desalination, 2011, Vol.280(1), pp.197-202 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

3
Development and optimization of the BDD-electrochemical oxidation of the antibiotic trimethoprim in aqueous solution
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and optimization of the BDD-electrochemical oxidation of the antibiotic trimethoprim in aqueous solution

González, Teresa ; Domínguez, Joaquín R. ; Palo, Patricia ; Sánchez-Martín, Jesús ; Cuerda-Correa, Eduardo M.

Desalination, 10/2011, Vol.280(1-3), pp.197-202 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00119164 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2011.07.012

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and optimization of the BDD-electrochemical oxidation of the antibiotic trimethoprim in aqueous solution

González, Teresa ; Domínguez, Joaquín R ; Palo, Patricia ; Sánchez-Martín, Jesús ; Cuerda-Correa, Eduardo M

Desalination, 2011, Vol.280(1), pp.197-202 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0011-9164 ; E-ISSN: 1873-4464 ; DOI: 10.1016/j.desal.2011.07.012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...