skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relationship Between Social Support, Loneliness, and Subjective Well-Being in a Spanish Sample from a Multidimensional Perspective

Hombrados-Mendieta, Isabel ; García-Martín, Miguel Angel ; Gómez-Jacinto, Luis

Social Indicators Research, 1 December 2013, Vol.114(3), pp.1013-1034 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 03038300 ; E-ISSN: 15730921

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relationship Between Social Support, Loneliness, and Subjective Well-Being in a Spanish Sample from a Multidimensional Perspective

Hombrados-Mendieta, Isabel ; García-Martín, Miguel ; Gómez-Jacinto, Luis

Social Indicators Research, 2013, Vol.114(3), pp.1013-1034 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0303-8300 ; E-ISSN: 1573-0921 ; DOI: 10.1007/s11205-012-0187-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relationship Between Social Support, Loneliness, and Subjective Well-Being in a Spanish Sample from a Multidimensional Perspective

Hombrados-Mendieta, Isabel ; García-Martín, Miguel ; Gómez-Jacinto, Luis

Social Indicators Research, Dec 2013, Vol.114(3), pp.1013-1034 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03038300 ; E-ISSN: 15730921 ; DOI: 10.1007/s11205-012-0187-5

Toàn văn sẵn có

4
The Relationship Between Social Support, Loneliness, and Subjective Well-Being in a Spanish Sample from a Multidimensional Perspective
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relationship Between Social Support, Loneliness, and Subjective Well-Being in a Spanish Sample from a Multidimensional Perspective

Hombrados-Mendieta, Isabel ; García-Martín, Miguel Angel ; Gómez-Jacinto, Luis

Social Indicators Research, 12/2013, Vol.114(3), pp.1013-1034 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0303-8300 ; E-ISSN: 1573-0921 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11205-012-0187-5

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relationship Between Social Support, Loneliness, and Subjective Well-Being in a Spanish Sample from a Multidimensional Perspective.(Report)

Hombrados - Mendieta, Isabel ; Garcia - Martin, Miguel Angel ; Gomez - Jacinto, Luis

Social Indicators Research, Dec, 2013, Vol.114(3), p.1013(22) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0303-8300

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...