skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policing Language: Linguistic Security and the Sources of Ethnic Conflict: A Rejoinder

King, Charles

Security Dialogue, December 1997, Vol.28(4), pp.493-496 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0967-0106 ; DOI: 10.1177/0967010697028004009

Toàn văn không sẵn có

2
Policing Language: Linguistic Security and the Sources of Ethnic Conflict: A Rejoinder
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policing Language: Linguistic Security and the Sources of Ethnic Conflict: A Rejoinder

King, Charles

Security Dialogue, 12/1997, Vol.28(4), pp.493-496 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0967-0106 ; E-ISSN: 1460-3640 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0967010697028004009

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...