skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hourly interaction between wind speed and energy fluxes in Brazilian Wetlands - Mato Grosso - Brazil

Rodrigues, Thiago R ; Curado, Leone F.A ; Pereira, Vinicius M.R ; Sanches, Luciana ; Nogueira, José S

Anais da Academia Brasileira de Ciências, 01 December 2016, Vol.88(4), pp.2195-2209 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1678-2690 ; E-ISSN: 1678-2690 ; DOI: 10.1590/0001-3765201620150130

Toàn văn sẵn có

2
Hourly interaction between wind speed and energy fluxes in Brazilian Wetlands - Mato Grosso - Brazil
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hourly interaction between wind speed and energy fluxes in Brazilian Wetlands - Mato Grosso - Brazil

Rodrigues, Thiago R. ; Curado, Leone F.A. ; Pereira, Vinicius M.R. ; Sanches, Luciana ; Nogueira, José S.

Anais da Academia Brasileira de Ciências, 12/2016, Vol.88(4), pp.2195-2209 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0001-3765 ; E-ISSN: 1678-2690 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0001-3765201620150130

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hourly interaction between wind speed and energy fluxes in Brazilian Wetlands - Mato Grosso - Brazil

Rodrigues, Thiago R ; Curado, Leone F A ; Pereira, Vinicius M R ; Sanches, Luciana ; Nogueira, José S

Anais da Academia Brasileira de Ciencias, 2016, Vol.88(4), pp.2195-2209 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1678-2690 ; PMID: 27925031 Version:1 ; DOI: 10.1590/0001-3765201620150130

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hourly interaction between wind speed and energy fluxes in Brazilian Wetlands - Mato Grosso - Brazil

Thiago R. Rodrigues ; Leone F.A. Curado ; Vinicius M.R. Pereira ; Luciana Sanches ; José S. Nogueira

Anais da Academia Brasileira de Ciências [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1678-2690 ; E-ISSN: 1678-2690 ; DOI: 10.1590/0001-3765201620150130

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...