skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Long-Term Follow-Up of Elective Chronic Total Coronary Occlusion Angioplasty
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-Term Follow-Up of Elective Chronic Total Coronary Occlusion Angioplasty

George, Sudhakar ; Cockburn, James ; Clayton, Tim C. ; Ludman, Peter ; Cotton, James ; Spratt, James ; Redwood, Simon ; de Belder, Mark ; de Belder, Adam ; Hill, Jonathan ; Hoye, Angela ; Palmer, Nick ; Rathore, Sudhir ; Gershlick, Anthony ; Di Mario, Carlo ; Hildick-Smith, David

Journal of the American College of Cardiology, 07/2014, Vol.64(3), pp.235-243 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07351097 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2014.04.040

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-Term Follow-Up of Elective Chronic Total Coronary Occlusion Angioplasty

Journal of the American College of Cardiology, July 22, 2014, Vol.64(3), p.235(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2014.04.040

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-Term Follow-Up of Elective Chronic Total Coronary Occlusion Angioplasty

Journal of the American College of Cardiology, July 22, 2014, Vol.64(3), p.235(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2014.04.040

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...