skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agronomic Linked Data (AgroLD): A knowledge-based system to enable integrative biology in agronomy

Venkatesan, Aravind ; Ngompe, Gildas ; Chentli, Imene ; Guignon, Valentin ; Jonquet, Clement ; Ruiz, Manuel

PLoS One, Nov 2018, Vol.13(11), p.e0198270 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0198270

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agronomic Linked Data (AgroLD): A knowledge-based system to enable integrative biology in agronomy.(Research Article)(Report)

Venkatesan, Aravind ; Tagny Ngompe, Gildas ; Hassouni, Nordine El ; Chentli, Imene ; Guignon, Valentin ; Jonquet, Clement ; Ruiz, Manuel ; Larmande, Pierre

PLoS ONE, Nov 30, 2018, Vol.13(11), p.e0198270 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0198270

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agronomic Linked Data (AgroLD): A knowledge-based system to enable integrative biology in agronomy.(Research Article)(Report)

Venkatesan, Aravind ; Tagny Ngompe, Gildas ; Hassouni, Nordine El ; Chentli, Imene ; Guignon, Valentin ; Jonquet, Clement ; Ruiz, Manuel ; Larmande, Pierre

PLoS ONE, Nov 30, 2018, Vol.13(11), p.e0198270 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0198270

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agronomic Linked Data (AgroLD): A knowledge-based system to enable integrative biology in agronomy

Venkatesan, Aravind ; Tagny Ngompe, Gildas ; Hassouni, Nordine El ; Chentli, Imene ; Guignon, Valentin ; Jonquet, Clement ; Ruiz, Manuel ; Larmande, Pierre; Zhang, Le (editor)

PLoS ONE, 2018, Vol.13(11) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0198270 ; PMCID: 6269127 ; PMID: 30500839

Toàn văn sẵn có

5
Agronomic Linked Data (AgroLD): A knowledge-based system to enable integrative biology in agronomy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agronomic Linked Data (AgroLD): A knowledge-based system to enable integrative biology in agronomy

Venkatesan, Aravind ; Tagny Ngompe, Gildas ; Hassouni, Nordine El ; Chentli, Imene ; Guignon, Valentin ; Jonquet, Clement ; Ruiz, Manuel ; Larmande, Pierre; Zhang, Le

PLOS ONE, 11/30/2018, Vol.13(11), p.e0198270 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0198270

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agronomic Linked Data (AgroLD): A knowledge-based system to enable integrative biology in agronomy

Venkatesan, Aravind ; Tagny Ngompe, Gildas ; Hassouni, Nordine El ; Chentli, Imene ; Guignon, Valentin ; Jonquet, Clement ; Ruiz, Manuel ; Larmande, Pierre

PloS one, 2018, Vol.13(11), pp.e0198270 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 30500839 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0198270

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agronomic Linked Data (AgroLD): A knowledge-based system to enable integrative biology in agronomy

Venkatesan, Aravind ; Tagny Ngompe, Gildas ; Hassouni, Nordine El ; Chentli, Imène ; Guignon, Valentin ; Larmande, Pierre ; Jonquet, Clement ; Ruiz, Manuel ; Larmande, Pierre; Jonquet, Clement (Editor)

PLoS ONE, 30 November 2018, Vol.13(11), p.e0198270 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0198270

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agronomic Linked Data (AgroLD): A knowledge-based system to enable integrative biology in agronomy

Aravind Venkatesan ; Gildas Tagny Ngompe ; Nordine El Hassouni ; Imene Chentli ; Valentin Guignon ; Clement Jonquet ; Manuel Ruiz ; Pierre Larmande

PLoS ONE, 01 January 2018, Vol.13(11), p.e0198270 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0198270

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...