skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-healing efficiency of cementitious materials containing microcapsules filled with healing adhesive: mechanical restoration and healing process monitored by water absorption

Li, Wenting ; Jiang, Zhengwu ; Yang, Zhenghong ; Zhao, Nan ; Yuan, Weizhong

PloS one, 2013, Vol.8(11), pp.e81616 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 24312328 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0081616

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Healing Efficiency of Cementitious Materials Containing Microcapsules Filled with Healing Adhesive: Mechanical Restoration and Healing Process Monitored by Water Absorption

Li, Wenting ; Jiang, Zhengwu ; Yang, Zhenghong ; Zhao, Nan ; Yuan, Weizhong

PLoS One, Nov 2013, Vol.8(11), p.e81616 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0081616

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Healing Efficiency of Cementitious Materials Containing Microcapsules Filled with Healing Adhesive: Mechanical Restoration and Healing Process Monitored by Water Absorption.(Research Article)

PLoS ONE, Nov 28, 2013, Vol.8(11), p.e81616 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0081616

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Healing Efficiency of Cementitious Materials Containing Microcapsules Filled with Healing Adhesive: Mechanical Restoration and Healing Process Monitored by Water Absorption.(Research Article)

PLoS ONE, Nov 28, 2013, Vol.8(11), p.e81616 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0081616

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Healing Efficiency of Cementitious Materials Containing Microcapsules Filled with Healing Adhesive: Mechanical Restoration and Healing Process Monitored by Water Absorption

Li, Wenting ; Jiang, Zhengwu ; Yang, Zhenghong ; Zhao, Nan ; Yuan, Weizhong; Costa-Rodrigues, João (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(11) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0081616 ; PMCID: 3842932 ; PMID: 24312328

Toàn văn sẵn có

6
Self-Healing Efficiency of Cementitious Materials Containing Microcapsules Filled with Healing Adhesive: Mechanical Restoration and Healing Process Monitored by Water Absorption
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Healing Efficiency of Cementitious Materials Containing Microcapsules Filled with Healing Adhesive: Mechanical Restoration and Healing Process Monitored by Water Absorption

Li, Wenting ; Jiang, Zhengwu ; Yang, Zhenghong ; Zhao, Nan ; Yuan, Weizhong; Costa-Rodrigues, João

PLoS ONE, 11/28/2013, Vol.8(11), p.e81616 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0081616

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-healing efficiency of cementitious materials containing microcapsules filled with healing adhesive: mechanical restoration and healing process monitored by water absorption

Wenting Li ; Zhengwu Jiang ; Zhenghong Yang ; Nan Zhao ; Weizhong Yuan

PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(11), p.e81616 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0081616

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...