skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social influences on eating. An introduction to the special issue

Herman, C. Peter ; Higgs, Suzanne

Appetite, 1 March 2015, Vol.86, pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2014.10.027

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social influences on eating. An introduction to the special issue

Herman, C. Peter ; Higgs, Suzanne

Appetite, March 1, 2015, Vol.86, p.1(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2014.10.027

Toàn văn sẵn có

3
Social influences on eating. An introduction to the special issue
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social influences on eating. An introduction to the special issue

Herman, C. Peter ; Higgs, Suzanne

Appetite, 03/2015, Vol.86, C, pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2014.10.027

Toàn văn sẵn có

4
The influence of social norms on hunger ratings and eating
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of social norms on hunger ratings and eating

Herman, C.Peter ; Fitzgerald, Nicola E. ; Polivy, Janet

Appetite, 8/2003, Vol.41(1), pp.15-20 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0195-6663(03)00027-8

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of social norms on hunger ratings and eating

Herman, C.Peter ; Fitzgerald, Nicola E. ; Polivy, Janet

Appetite, 2003, Vol.41(1), pp.15-20 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/S0195-6663(03)00027-8

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

influence of social norms on hunger ratings and eating

Herman , C. Peter ; Fitzgerald , Nicola E. ; Polivy , Janet

Appetite, 2003, Vol.41(1), pp.15-20 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0195-6663

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of social norms on hunger ratings and eating

Herman, C Peter ; Fitzgerald, Nicola E ; Polivy, Janet

Appetite, August 2003, Vol.41(1), pp.15-20 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0195-6663 ; PMID: 12880617 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social influences on eating. An introduction to the special issue

Herman, C Peter ; Higgs, Suzanne

Appetite, March 2015, Vol.86, pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-8304 ; PMID: 25450890 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.appet.2014.10.027

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...