skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the web: TEI, the digital library, and the ebook revolution

Gibson, Matthew ; Ruotolo, Christine

Computers and the Humanities, Feb, 2003, Vol.37(1), p.57(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0010-4817

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the Web: TEI, the Digital Library, and the Ebook Revolution

Gibson, Matthew ; Ruotolo, Christine

Computers and the Humanities, 2003, Vol.37(1), pp.57-63 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0010-4817 ; E-ISSN: 1572-8412 ; DOI: 10.1023/A:1021895322291

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the Web: TEI, the digital library, and the ebook revolution

Gibson, Matthew ; Ruotolo, Christine

Computers and the Humanities, Feb 2003, Vol.37(1), pp.57-63 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00104817

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...