skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Handbook of Climate Change Communication: Vol. 3: Case Studies in Climate Change Communication
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Climate Change Communication: Vol. 3: Case Studies in Climate Change Communication

Leal Filho, Walter ; Manolas, Evangelos ; Azul, Anabela Marisa ; Azeiteiro, Ulisses M. ; McGhie, Henry

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 1610-2010 ; ISBN: 978-3-319-70478-4 ; E-ISBN: 978-3-319-70479-1 ; DOI: 10.1007/978-3-319-70479-1

Toàn văn không sẵn có

2
Handbook of Climate Change Communication: Vol. 3: Case Studies in Climate Change Communication
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Climate Change Communication: Vol. 3: Case Studies in Climate Change Communication

Leal Filho, Walter (Editor) ; Leal Filho, Walter (Editor) ; Manolas, Evangelos (Editor) ; Azul, Anabela Marisa (Editor) ; Azeiteiro, Ulisses M (Editor) ; Mcghie, Henry (Editor)

Climate Change Management

SpringerLink Books

ISBN: 9783319704784 ; ISBN: 3319704788 ; E-ISBN: 9783319704791 ; E-ISBN: 3319704796 ; DOI: 10.1007/978-3-319-70479-1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...