skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The intersection of work and gender: Central American immigrant women and employment in California

Menjivar, Cecilia

The American Behavioral Scientist, Jan 1999, Vol.42(4), pp.601-627 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00027642 ; E-ISSN: 15523381 ; DOI: 10.1177/00027649921954381

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Intersection of Work and Gender: Central American Immigrant Women and Employment in California

Menjívar, Cecilia

American Behavioral Scientist, January 1999, Vol.42(4), pp.601-627 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/00027649921954381

Toàn văn sẵn có

3
The Intersection of Work and Gender: Central American Immigrant Women and Employment in California
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Intersection of Work and Gender: Central American Immigrant Women and Employment in California

Menjívar, Cecilia

American Behavioral Scientist, 01/1999, Vol.42(4), pp.601-627 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/00027649921954381

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...