skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPARATIVE ANALYSIS POLICY OF GERMANY, BRITAIN AND FRANCE IN CENTRAL ASIA

S. M. Yun

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.2(4(6)), pp.50-64 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2011-2-4(6)-50-64

Toàn văn sẵn có

2
COMPARATIVE ANALYSIS POLICY OF GERMANY, BRITAIN AND FRANCE IN CENTRAL ASIA
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPARATIVE ANALYSIS POLICY OF GERMANY, BRITAIN AND FRANCE IN CENTRAL ASIA

Yun, S. M.

Comparative Politics (Russia), 07/08/2015, Vol.2(4(6)), p.50 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2011-2-4(6)-50-64

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...