skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The function of consciousness in multisensory integration

Palmer, Terry D. ; Ramsey, Ashley K.

Cognition, Dec, 2012, Vol.125(3), p.353(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0010-0277

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The function of consciousness in multisensory integration

Palmer, Terry D ; Ramsey, Ashley K

Cognition, December 2012, Vol.125(3), pp.353-64 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-7838 ; PMID: 22989871 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2012.08.003

Toàn văn sẵn có

3
The function of consciousness in multisensory integration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The function of consciousness in multisensory integration

Palmer, Terry D. ; Ramsey, Ashley K.

Cognition, 12/2012, Vol.125(3), pp.353-364 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00100277 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cognition.2012.08.003

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The function of consciousness in multisensory integration

Palmer, Terry D ; Ramsey, Ashley K

Cognition, December 2012, Vol.125(3), pp.353-364 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0010-0277 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2012.08.003

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Function of Consciousness in Multisensory Integration

Palmer, Terry D ; Ramsey, Ashley K

Cognition, December 2012, Vol.125(3), p.353 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0010-0277 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2012.08.003

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...