skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NEGLIGENCE LIABILITY OF PUBLIC BODIES: LOCATING THE INTERFACE BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE LAW

Tofaris, Stelios

The Cambridge Law Journal, 1 July 2011, Vol.70(2), pp.294-296 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00081973 ; E-ISSN: 14692139

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negligence liability of public bodies: locating the interface between public and private law.(United Kingdom)

Tofaris, Stelios

Cambridge Law Journal, July, 2011, Vol.70(2), p.294-296 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0008-1973

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NEGLIGENCE LIABILITY OF PUBLIC BODIES: LOCATING THE INTERFACE BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE LAW

Tofaris, Stelios

The Cambridge Law Journal, 2011, Vol.70(2), pp.294-296 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0008-1973 ; E-ISSN: 1469-2139 ; DOI: 10.1017/S0008197311000419

Toàn văn sẵn có

4
NEGLIGENCE LIABILITY OF PUBLIC BODIES: LOCATING THE INTERFACE BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE LAW
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NEGLIGENCE LIABILITY OF PUBLIC BODIES: LOCATING THE INTERFACE BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE LAW

Tofaris, Stelios

The Cambridge Law Journal, 07/2011, Vol.70(2), pp.294-296 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0008-1973 ; E-ISSN: 1469-2139 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0008197311000419

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...