skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information systems modelling with troll formal methods at work

Hartel, Peter ; Denker, Grit ; Kowsari, Mojgan ; Krone, Maren ; Ehrich, Hans-Dieter

Information Systems, 1997, Vol.22(2), pp.79-99 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/S0306-4379(97)00006-9

Toàn văn sẵn có

2
Information systems modelling with troll formal methods at work
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information systems modelling with troll formal methods at work

Hartel, Peter ; Denker, Grit ; Kowsari, Mojgan ; Krone, Maren ; Ehrich, Hans-Dieter

Information Systems, 4/1997, Vol.22(2-3), pp.79-99 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03064379 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0306-4379(97)00006-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...