skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights in post-war Iraq: An impending catastrophe?

Bowring, Bill

International Journal of Contemporary Iraqi Studies, February 2012, Vol.5(3), pp.319-335 [Tạp chí có phản biện]

Intellect (IngentaConnect)

ISSN: 1751-2867

Toàn văn không sẵn có

2
Minority rights in post-war Iraq: An impending catastrophe?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights in post-war Iraq: An impending catastrophe?

Bowring, Bill

International Journal of Contemporary Iraqi Studies, 02/16/2012, Vol.5(3), pp.319-335 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 17512867 ; E-ISSN: 17512875 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1386/ijcis.5.3.319_1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...