skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring technical efficiency of Chinese nonferrous metals enterprises on a background of industry consolidation

Wei, Ping ; Tang, Hui-Quan ; Chen, Yao ; Chen, Xiao-Hong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, September 2013, Vol.23(9), pp.2797-2806 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62800-9

Toàn văn sẵn có

2
Measuring technical efficiency of Chinese nonferrous metals enterprises on a background of industry consolidation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring technical efficiency of Chinese nonferrous metals enterprises on a background of industry consolidation

Wei, Ping ; Tang, Hui-Quan ; Chen, Yao ; Chen, Xiao-Hong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 9/2013, Vol.23(9), pp.2797-2806 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10036326 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1003-6326(13)62800-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...