skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pregnancy dating by fetal crown-rump length: a systematic review of charts.(Medical condition overview)(Author abstract)

Napolitano, R ; Dhami, J ; Ohuma, Eo ; Ioannou, C ; Conde - Agudelo, A ; Kennedy, Sh ; Villar, J ; Papageorghiou, At

BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, April, 2014, Vol.121(5), p.556(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1470-0328

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pregnancy dating by fetal crown–rump length: a systematic review of charts

Napolitano, R ; Dhami, J ; Ohuma, Eo ; Ioannou, C ; Conde‐Agudelo, A ; Kennedy, Sh ; Villar, J ; Papageorghiou, At

BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, April 2014, Vol.121(5), pp.556-565 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1470-0328 ; E-ISSN: 1471-0528 ; DOI: 10.1111/1471-0528.12478

Toàn văn sẵn có

3
Pregnancy dating by fetal crown-rump length: a systematic review of charts
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pregnancy dating by fetal crown-rump length: a systematic review of charts

Napolitano, R ; Dhami, J ; Ohuma, EO ; Ioannou, C ; Conde-Agudelo, A ; Kennedy, Sh ; Villar, J ; Papageorghiou, At

BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 04/2014, Vol.121(5), pp.556-565 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1471-0528.12478

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pregnancy dating by fetal crown-rump length: a systematic review of charts.(Medical condition overview)(Author abstract)

Napolitano, R ; Dhami, J ; Ohuma, EO ; Ioannou, C ; Conde-Agudelo, A ; Kennedy, Sh ; Villar, J ; Papageorghiou, At

BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2014, Vol.121(5), p.556(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1470-0328

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pregnancy dating by fetal crown-rump length: a systematic review of charts

Napolitano, R ; Dhami, J ; Ohuma, E O ; Ioannou, C ; Conde-Agudelo, A ; Kennedy, S H ; Villar, J ; Papageorghiou, A T

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, April 2014, Vol.121(5), pp.556-65 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 24387345 Version:1 ; DOI: 10.1111/1471-0528.12478

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...