skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain responses to handwritten and printed letters differentially depend on the activation state of the primary motor cortex

Wamain, Yannick ; Tallet, Jessica ; Zanone, Pier - Giorgio ; Longcamp, Marieke

Neuroimage, Nov 15, 2012, Vol.63(3), p.1766(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1053-8119

Toàn văn sẵn có

2
Brain responses to handwritten and printed letters differentially depend on the activation state of the primary motor cortex
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain responses to handwritten and printed letters differentially depend on the activation state of the primary motor cortex

Wamain, Yannick ; Tallet, Jessica ; Zanone, Pier-Giorgio ; Longcamp, Marieke

NeuroImage, 11/2012, Vol.63(3), pp.1766-1773 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10538119 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2012.07.020

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain responses to handwritten and printed letters differentially depend on the activation state of the primary motor cortex

Wamain, Yannick ; Tallet, Jessica ; Zanone, Pier-Giorgio ; Longcamp, Marieke

NeuroImage, 15 November 2012, Vol.63(3), pp.1766-1773 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2012.07.020

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain responses to handwritten and printed letters differentially depend on the activation state of the primary motor cortex

Wamain, Yannick ; Tallet, Jessica ; Zanone, Pier-Giorgio ; Longcamp, Marieke; Moré, Simon (Editor)

NeuroImage, 2012, Vol.63(3), pp.1766-1773 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2012.07.020

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain responses to handwritten and printed letters differentially depend on the activation state of the primary motor cortex

Wamain, Yannick ; Tallet, Jessica ; Zanone, Pier-Giorgio ; Longcamp, Marieke

NeuroImage, 15 November 2012, Vol.63(3), pp.1766-73 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9572 ; PMID: 22836180 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2012.07.020

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...