skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: proceedings?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Étude rétrospective des complications médicojuridiques au travers des expertises

Dardour, J.-C ; Goin, J.-L ; Flageul, G

Annales de chirurgie plastique esthetique, 2005, Vol.50(5), pp.623-626 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0294-1260 ; E-ISSN: 1768-319X ; DOI: 10.1016/j.anplas.2005.08.003

Toàn văn sẵn có

2
Étude rétrospective des complications médicojuridiques au travers des expertises
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Étude rétrospective des complications médicojuridiques au travers des expertises

Dardour, J.-C. ; Goin, J.-L. ; Flageul, G.

Annales de Chirurgie Plastique Esthétique, 10/2005, Vol.50(5), pp.623-626 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02941260 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.anplas.2005.08.003

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...