skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selected Bibliography of Soviet Works on Southern Asia, 195456

Rubinstein, Alvin

The Journal of Asian Studies (pre-1986), Nov 1957, Vol.17(1), p.43 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Truy cập trực tuyến

2
Selected Bibliography of Soviet Works on Southern Asia, 1954–56
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selected Bibliography of Soviet Works on Southern Asia, 1954–56

Rubinstein, Alvin Z.

The Journal of Asian Studies, 11/1957, Vol.17(1), pp.43-54 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2941333

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...