skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conic Sampling: An Efficient Method for Solving Linear and Quadratic Programming by Randomly Linking Constraints within the Interior (LP and QP by Linking Constraints in the Interior)

Serang, Oliver; Bourdon, Jérémie (Editor)

2012, Vol.7(8), p.e43706 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043706

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conic Sampling: An Efficient Method for Solving Linear and Quadratic Programming by Randomly Linking Constraints within the Interior

Serang, Oliver; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(8) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043706 ; PMCID: 3428371 ; PMID: 22952741

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conic Sampling: An Efficient Method for Solving Linear and Quadratic Programming by Randomly Linking Constraints within the Interior

Serang, Oliver R.

Serang, Oliver. 2012. Conic sampling: an efficient method for solving linear and quadratic programming by randomly linking constraints within the interior. PLoS ONE 7(8): e43706. [Tạp chí có phản biện]

Harvard University Library

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043706

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conic Sampling: An Efficient Method for Solving Linear and Quadratic Programming by Randomly Linking Constraints within the Interior.(Research Article)(Report)

Serang, Oliver

PLoS ONE, August 27, 2012, Vol.7(8), p.e43706 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043706

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conic Sampling: An Efficient Method for Solving Linear and Quadratic Programming by Randomly Linking Constraints within the Interior.(Research Article)(Report)

Serang, Oliver

PLoS ONE, August 27, 2012, Vol.7(8), p.e43706 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043706

Toàn văn sẵn có

6
Conic Sampling: An Efficient Method for Solving Linear and Quadratic Programming by Randomly Linking Constraints within the Interior
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conic Sampling: An Efficient Method for Solving Linear and Quadratic Programming by Randomly Linking Constraints within the Interior

Serang, Oliver; Bourdon, Jérémie

PLoS ONE, 8/27/2012, Vol.7(8), p.e43706 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0043706

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conic sampling: an efficient method for solving linear and quadratic programming by randomly linking constraints within the interior

Serang, Oliver

PloS one, 2012, Vol.7(8), pp.e43706 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22952741 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043706

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conic Sampling: An Efficient Method for Solving Linear and Quadratic Programming by Randomly Linking Constraints within the Interior

Serang, Oliver

PLoS One, Aug 2012, Vol.7(8), p.e43706 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043706

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conic sampling: an efficient method for solving linear and quadratic programming by randomly linking constraints within the interior

Oliver Serang

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(8), p.e43706 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043706

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...