skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loïc

Michael Garrett, Paul

The British Journal of Social Work, 2016, Vol. 46(4), pp.873-889 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0045-3102 ; E-ISSN: 1468-263X ; DOI: 10.1093/bjsw/bcv024

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Introducing Michael Gove to Wacquant': Why Social Work Needs Critical Sociology

Michael Garrett, Paul

British journal of social work, June 2016, Vol.46(4), pp.873-889 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0045-3102 ; PMID: 27559203 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
‘Introducing Michael Gove to Loïc Wacquant’: Why Social Work Needs Critical Sociology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Introducing Michael Gove to Loïc Wacquant’: Why Social Work Needs Critical Sociology

Michael Garrett, Paul

British Journal of Social Work, 06/2016, Vol.46(4), pp.873-889 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0045-3102 ; E-ISSN: 1468-263X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/bjsw/bcv024

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...