skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pop-Pickers Have Picked Decentralised Media: The Fall of Top of the Pops and the Rise of the Second Media Age

Beer, David

Sociological Research Online, September 2006, Vol.11(3), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

E-ISSN: 1360-7804 ; DOI: 10.5153/sro.1429

Toàn văn không sẵn có

2
The Pop-Pickers Have Picked Decentralised Media: The Fall of Top of the Pops and the Rise of the Second Media Age
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pop-Pickers Have Picked Decentralised Media: The Fall of Top of the Pops and the Rise of the Second Media Age

Beer, David

Sociological Research Online, 09/2006, Vol.11(3), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1360-7804 ; E-ISSN: 1360-7804 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5153/sro.1429

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...