skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The misrepresentation of the Black poor

King, Marvin P. , Jr.

Journal of Black Studies, May, 2010, Vol.40(5), p.835-850 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9347

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Misrepresentation of the Black Poor

King, Marvin P.

Journal of Black Studies, 1 May 2010, Vol.40(5), pp.835-850 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00219347

Toàn văn sẵn có

3
The Misrepresentation of the Black Poor
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Misrepresentation of the Black Poor

King, Marvin P.

Journal of Black Studies, 05/2010, Vol.40(5), pp.835-850 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0021-9347 ; E-ISSN: 1552-4566 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0021934708321110

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Misrepresentation of the Black Poor

King, Marvin P

Journal of Black Studies, May 2010, Vol.40(5), pp.835-850 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0021-9347 ; E-ISSN: 1552-4566 ; DOI: 10.1177/0021934708321110

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...