skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effectiveness and feasibility of using ochre as a soil amendment to sequester dissolved reactive phosphorus in runoff

Fenton, Owen ; Kirwan, Laura ; Huallachain, Daire O. ; Healy, Mark Gerard

Water, Air, & Soil Pollution, March, 2012, Vol.223(3), p.1249(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effectiveness and Feasibility of Using Ochre as a Soil Amendment to Sequester Dissolved Reactive Phosphorus in Runoff

Fenton, Owen ; Kirwan, Laura ; Ó hUallacháin, Daire ; Healy, Mark

Water, Air, & Soil Pollution, 2012, Vol.223(3), pp.1249-1261 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-011-0941-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effectiveness and Feasibility of Using Ochre as a Soil Amendment to Sequester Dissolved Reactive Phosphorus in Runoff

Fenton, Owen ; Kirwan, Laura ; Ó Huallacháin, Daire ; Healy, Mark

Water, Air and Soil Pollution, Mar 2012, Vol.223(3), pp.1249-1261 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-011-0941-3

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effectiveness and Feasibility of Using Ochre as a Soil Amendment to Sequester Dissolved Reactive Phosphorus in Runoff.(Report)

Fenton, Owen ; Kirwan, Laura ; A Huallachain, Daire ; Healy, Mark Gerard

Water, Air, & Soil Pollution, March, 2012, Vol.223(3), p.1249(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

5
The Effectiveness and Feasibility of Using Ochre as a Soil Amendment to Sequester Dissolved Reactive Phosphorus in Runoff
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effectiveness and Feasibility of Using Ochre as a Soil Amendment to Sequester Dissolved Reactive Phosphorus in Runoff

Fenton, Owen ; Kirwan, Laura ; Ó Huallacháin, Daire ; Healy, Mark Gerard

Water, Air, & Soil Pollution, 3/2012, Vol.223(3), pp.1249-1261 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11270-011-0941-3

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effectiveness and feasibility of using ochre as a soil amendment to sequester dissolved reactive phosphorus in runoff

Fenton, Owen ; Kirwan, Laura ; Ó Huallacháin, Daire ; Healy, Mark Gerard

Fenton, Owen; Kirwan, Laura; Ó hUallacháin, Daire; Healy, Mark Gerard (2011). The effectiveness and feasibility of using ochre as a soil amendment to sequester dissolved reactive phosphorus in runoff. Water, Air, & Soil Pollution 223 (3), 1249-1261 [Tạp chí có phản biện]

National University of Ireland Galway

DOI: 10.1007/s11270-011-0941-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...