skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calcium homeostasis and signaling in yeast cells and cardiac myocytes.(Report)

Cui, Jiangjun ; Kaandorp, Jaap A. ; Sloot, Peter M. A. ; Lloyd, Catherine M. ; Filatov, Max V.

FEMS Yeast Research, Dec, 2009, Vol.9(8), p.1137(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1567-1356

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calcium homeostasis and signaling in yeast cells and cardiac myocytes.(Report)

Cui, Jiangjun ; Kaandorp, Jaap A. ; Sloot, Peter M. A. ; Lloyd, Catherine M. ; Filatov, Max V.

FEMS Yeast Research, Dec, 2009, Vol.9(8), p.1137(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1567-1356

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calcium homeostasis and signaling in yeast cells and cardiac myocytes

Cui, Jiangjun ; Kaandorp, Jaap A. ; Sloot, Peter M. A. ; Lloyd, Catherine M. ; Filatov, Max V.

FEMS Yeast Research, December 2009, Vol.9(8), pp.1137-1147 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1567-1356 ; E-ISSN: 1567-1364 ; DOI: 10.1111/j.1567-1364.2009.00552.x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calcium homeostasis and signaling in yeast cells and cardiac myocytes

Cui , Jiangjun ; Kaandorp , Jaap A. ; Sloot , Peter M.A. ; Lloyd , Catherine M. ; Filatov , Max V.

FEMS yeast research, 2009, Vol.9(8), pp.1137-1147 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1567-1356

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calcium homeostasis and signaling in yeast cells and cardiac myocytes

Cui, Jiangjun ; Kaandorp, Jaap A ; Sloot, Peter M. A ; Lloyd, Catherine M ; Filatov, Max V

FEMS Yeast Research, 2009, Vol. 9(8), pp.1137-1147 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

E-ISSN: 1567-1364 ; DOI: 10.1111/j.1567-1364.2009.00552.x

Toàn văn sẵn có

6
Calcium homeostasis and signaling in yeast cells and cardiac myocytes
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calcium homeostasis and signaling in yeast cells and cardiac myocytes

Cui, Jiangjun ; Kaandorp, Jaap A. ; Sloot, Peter M.A. ; Lloyd, Catherine M. ; Filatov, Max V.

FEMS Yeast Research, 12/2009, Vol.9(8), pp.1137-1147 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 15671356 ; E-ISSN: 15671364 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1567-1364.2009.00552.x

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calcium homeostasis and signaling in yeast cells and cardiac myocytes

Cui, Jiangjun ; Kaandorp, Jaap A ; Sloot, Peter M A ; Lloyd, Catherine M ; Filatov, Max V

FEMS yeast research, December 2009, Vol.9(8), pp.1137-47 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1567-1364 ; PMID: 19678847 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1567-1364.2009.00552.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...