skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workers and the City: Rethinking the Geographies of Power in Post-socialist Urbanisation

Petrovici, Norbert

Urban Studies, Nov 2012, Vol.49(11), p.2377 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00420980 ; E-ISSN: 1360063X ; DOI: 10.1177/0042098011428175

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workers and the City Rethinking the Geographies of Power in Post-socialist Urbanisation

Petrovici, Norbert

Urban Studies, 2012, Vol.49(11), pp.2377-2397 [Tạp chí có phản biện]

JSTOR Sustainability

ISSN: 00420980 ; E-ISSN: 1360063X

Toàn văn không sẵn có

3
Workers and the City: Rethinking the Geographies of Power in Post-socialist Urbanisation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workers and the City: Rethinking the Geographies of Power in Post-socialist Urbanisation

Petrovici, Norbert

Urban Studies, 11/2012, Vol.49(11), pp.2377-2397 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0042-0980 ; E-ISSN: 1360-063X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0042098011428175

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workers and the City: Rethinking the Geographies of Power in Post-socialist Urbanisation

Petrovici, Norbert

Urban Studies, November 2012, Vol.49(11), pp.2377-2397 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0042-0980 ; E-ISSN: 1360-063X ; DOI: 10.1177/0042098011428175

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...