skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Large-scale De Novo Prediction of Physical Protein-Protein Association
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large-scale De Novo Prediction of Physical Protein-Protein Association

Elefsinioti, A. ; Sarac, O. S. ; Hegele, A. ; Plake, C. ; Hubner, N. C. ; Poser, I. ; Sarov, M. ; Hyman, A. ; Mann, M. ; Schroeder, M. ; Stelzl, U. ; Beyer, A.

Molecular & Cellular Proteomics, 11/01/2011, Vol.10(11), pp.M111.010629-M111.010629 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1535-9476 ; E-ISSN: 1535-9484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/mcp.M111.010629

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large-scale de novo prediction of physical protein-protein association

Elefsinioti, Antigoni ; Saraç, Ömer Sinan ; Hegele, Anna ; Plake, Conrad ; Hubner, Nina C ; Poser, Ina ; Sarov, Mihail ; Hyman, Anthony ; Mann, Matthias ; Schroeder, Michael ; Stelzl, Ulrich ; Beyer, Andreas

Molecular & cellular proteomics : MCP, November 2011, Vol.10(11), pp.M111.010629 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1535-9484 ; PMID: 21836163 Version:1 ; DOI: 10.1074/mcp.M111.010629

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...