skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Value co-creation: Concept and contexts of application and study

Alves, Helena ; Fernandes, Cristina ; Raposo, Mário

Journal of Business Research, May 2016, Vol.69(5), p.1626 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Value co-creation: Concept and contexts of application and study.(Report)

Alves, Helena ; Fernandes, Cristina ; Raposo, Mario

Journal of Business Research, 2016, Vol.69(5), p.1626(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0148-2963 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2015.10.029

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Value co-creation: Concept and contexts of application and study

Alves, Helena; Fernandes, Cristina ; Raposo, Mário

Journal of business research : JBR, 2016, Vol.69(5), pp. 1626-1633 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0148-2963

Toàn văn sẵn có

4
Value co-creation: Concept and contexts of application and study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Value co-creation: Concept and contexts of application and study

Alves, Helena ; Fernandes, Cristina ; Raposo, Mário

Journal of Business Research, 05/2016, Vol.69(5), pp.1626-1633 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01482963 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.029

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Value co-creation: Concept and contexts of application and study

Alves, Helena ; Fernandes, Cristina ; Raposo, Mário

Journal of Business Research, May 2016, Vol.69(5), pp.1626-1633 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2015.10.029

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...