skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approach toward footstep planning considering the walking period: Optimization‐based fast footstep planning for humanoid robots

Lee, Woong‐Ki ; Kim, In‐Seok ; Hong, Young‐Dae

ETRI Journal, August 2018, Vol.40(4), pp.471-482 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1225-6463 ; E-ISSN: 2233-7326 ; DOI: 10.4218/etrij.2018-0058

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approach toward footstep planning considering the walking period: Optimization-based fast footstep planning for humanoid robots

Lee, Woong-Ki ; Kim, In-Seok ; Hong, Young-Dae

ETRI journal, 2018, Vol.40(4), pp.471-482 [Tạp chí có phản biện]

KISTI (Korea Science Collection)

ISSN: 1225-6463

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approach toward footstep planning considering the walking period: Optimization‐based fast footstep planning for humanoid robots

Woong‐Ki Lee ; In‐Seok Kim ; Young‐Dae Hong

ETRI Journal, 01 August 2018, Vol.40(4), pp.471-482 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1225-6463 ; E-ISSN: 2233-7326 ; DOI: 10.4218/etrij.2018-0058

Toàn văn sẵn có

4
Approach toward footstep planning considering the walking period: Optimization-based fast footstep planning for humanoid robots
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approach toward footstep planning considering the walking period: Optimization-based fast footstep planning for humanoid robots

Lee, Woong-Ki ; Kim, In-Seok ; Hong, Young-Dae

ETRI Journal, 08/2018, Vol.40(4), pp.471-482 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

DOI: http://dx.doi.org/10.4218/etrij.2018-0058

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...