skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Endorsement of Minority Rights: The Role of Group Position, National Context, and Ideological Beliefs

Verkuyten, Maykel ; Yildiz, Ali Aslan

Political Psychology, August 2006, Vol.27(4), pp.527-548 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0162-895X ; E-ISSN: 1467-9221 ; DOI: 10.1111/j.1467-9221.2006.00525.x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Endorsement of Minority Rights: The Role of Group Position, National Context, and Ideological Beliefs

Verkuyten, Maykel ; Yildiz, Ali Aslan; Sociology/ICS

Political Psychology, 2006, Vol.27(4) [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Endorsement of Minority Rights: The Role of Group Position, National Context, and Ideological Beliefs.(Author abstract)

Verkuyten, Maykel ; Yildiz, Ali Aslan

Political Psychology, August, 2006, Vol.27(4), p.527(22) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0162-895X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Endorsement of Minority Rights: The Role of Group Position, National Context, and Ideological Beliefs

Verkuyten, Maykel ; Yildiz, Ali Aslan

Political Psychology, 1 August 2006, Vol.27(4), pp.527-548 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 0162895X ; E-ISSN: 14679221

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Endorsement of Minority Rights: The Role of Group Position, National Context, and Ideological Beliefs

Maykel Verkuyten

Political Psychology, Aug 2006, Vol.27(4), pp.527-548 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0162895X ; E-ISSN: 14679221 ; DOI: 10.1111/j.1467-9221.2006.00525.x

Toàn văn sẵn có

6
The Endorsement of Minority Rights: The Role of Group Position, National Context, and Ideological Beliefs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Endorsement of Minority Rights: The Role of Group Position, National Context, and Ideological Beliefs

Verkuyten, Maykel ; Yildiz, Ali Aslan

Political Psychology, 08/2006, Vol.27(4), pp.527-548 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0162-895X ; E-ISSN: 1467-9221 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9221.2006.00525.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...