skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facilitator presence and identity in online discourse: use of positioning theory as an analytic framework

Dennen, Vanessa

Instructional Science, 2011, Vol.39(4), pp.527-541 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0020-4277 ; E-ISSN: 1573-1952 ; DOI: 10.1007/s11251-010-9139-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facilitator presence and identity in online discourse: use of positioning theory as an analytic framework.(Report)

Dennen, Vanessa P.

Instructional Science, July, 2011, Vol.39(4), p.527(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-4277

Toàn văn sẵn có

3
Facilitator presence and identity in online discourse: use of positioning theory as an analytic framework
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facilitator presence and identity in online discourse: use of positioning theory as an analytic framework

Dennen, Vanessa P.

Instructional Science, 7/2011, Vol.39(4), pp.527-541 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0020-4277 ; E-ISSN: 1573-1952 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11251-010-9139-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facilitator Presence and Identity in Online Discourse: Use of Positioning Theory as an Analytic Framework

Dennen, Vanessa P

Instructional Science: An International Journal of the Learning Sciences, July 2011, Vol.39(4), p.527 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0020-4277 ; E-ISSN: 1573-1952 ; DOI: 10.1007/s11251-010-9139-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...