skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appraisals of Intervention: The Mother's versus the Culprit's Behavior as Determinants of Children's Evaluations of Discipline Techniques

Siegal, Michael ; Cowen, Jan

Child Development, 1 October 1984, Vol.55(5), pp.1760-1766 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1129923

Toàn văn sẵn có

2
Appraisals of Intervention: The Mother's versus the Culprit's Behavior as Determinants of Children's Evaluations of Discipline Techniques
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appraisals of Intervention: The Mother's versus the Culprit's Behavior as Determinants of Children's Evaluations of Discipline Techniques

Siegal, Michael ; Cowen, Jan

Child Development, 10/1984, Vol.55(5), p.1760 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00093920 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1129923

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appraisals of Intervention: The Mother's versus the Culprit's Behavior as Determinants of Children's Evaluations of Discipline Techniques

Siegal, Michael ; Cowen, Jan

Child Development, 1984, Vol.55(5), p.1760 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...