skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of a “Lean” intervention to improve safety processes and outcomes on a surgical emergency unit

Mcculloch, Peter ; Kreckler, Simon ; New, Steve ; Sheena, Yezen ; Handa, Ashok ; Catchpole, Ken

BMJ, 2 November 2010, Vol.341 [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.c5469 ; PMID: 21045024

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of a "Lean" intervention to improve safety processes and outcomes on a surgical emergency unit

Mcculloch, Peter ; Kreckler, Simon ; New, Steve ; Sheena, Yezen ; Handa, Ashok ; Catchpole, Ken

BMJ: British Medical Journal, 13 November 2010, Vol.341(7781), pp.1043-1047 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

3
Effect of a "Lean" intervention to improve safety processes and outcomes on a surgical emergency unit
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of a "Lean" intervention to improve safety processes and outcomes on a surgical emergency unit

Mcculloch, P. ; Kreckler, S. ; New, S. ; Sheena, Y. ; Handa, A. ; Catchpole, K.

BMJ, 11/02/2010, Vol.341(nov02 1), pp.c5469-c5469 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.c5469

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of a "Lean" intervention to improve safety processes and outcomes on a surgical emergency unit

Mcculloch, Peter ; Kreckler, Simon ; New, Steve ; Sheena, Yezen ; Handa, Ashok ; Catchpole, Ken

BMJ: British Medical Journal, 13 November 2010, Vol.341(7781), pp.1043-1047 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of a "Lean" intervention to improve safety processes and outcomes on a surgical emergency unit

Mcculloch, Peter ; Kreckler, Simon ; New, Steve ; Sheena, Yezen ; Handa, Ashok ; Catchpole, Ken

BMJ (Clinical research ed.), 02 November 2010, Vol.341, pp.c5469 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1756-1833 ; PMID: 21045024 Version:1 ; DOI: 10.1136/bmj.c5469

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...