skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Basic Mathematics for Economics, Business and Finance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic Mathematics for Economics, Business and Finance

Ummer, E. K.

Dawsonera

ISBN10: 0415664195 ; ISBN10: 0415664209 ; ISBN13: 9780415664196 ; ISBN13: 9780415664202 ; E-ISBN10: 020381732X ; E-ISBN13: 9780203817322

Toàn văn sẵn có

2
Basic Mathematics for Economists
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic Mathematics for Economists

Rosser, Mike ; Lis, Piotr

Dawsonera

ISBN10: 0415485916 ; ISBN13: 9780415485913 ; E-ISBN10: 1315641712 ; E-ISBN13: 9781315641713

Toàn văn không sẵn có

3
Basic mathematics for economics, business, and finance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic mathematics for economics, business, and finance

Ummer, E. K

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 9780415664202 ; ISBN: 9780415664196 ; ISBN: 0415664195 ; ISBN: 0415664209

Toàn văn sẵn có

4
Basic Mathematics for Economists
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic Mathematics for Economists

Rosser, Mike; Lis, Piotr

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 9780415485913

Toàn văn không sẵn có

5
Basic Mathematics for Economics, Business and Finance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic Mathematics for Economics, Business and Finance

Ummer, Ek

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 9780415664196

Toàn văn sẵn có

6
Basic Mathematics for Economists
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic Mathematics for Economists

Rosser, M. J.

Dawsonera

ISBN10: 0415267846 ; ISBN10: 0415267838 ; ISBN13: 9780415267847 ; ISBN13: 9780415267830 ; E-ISBN10: 0203422635 ; E-ISBN13: 9780203422632

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...