skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adapting School-Based Substance Use Prevention Curriculum Through Cultural Grounding: A Review and Exemplar of Adaptation Processes for Rural Schools.(Report)(Author abstract)

Colby, Margaret ; Hecht, Michael L. ; Miller - Day, Michelle ; Krieger, Janice L. ; Syvertsen, Amy K. ; Graham, John W. ; Pettigrew, Jonathan

American Journal of Community Psychology, March, 2013, Vol.51(1-2), p.190(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0091-0562

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adapting School‐Based Substance Use Prevention Curriculum Through Cultural Grounding: A Review and Exemplar of Adaptation Processes for Rural Schools

Colby, Margaret ; Hecht, Michael L. ; Miller - Day, Michelle ; Krieger, Janice L. ; Syvertsen, Amy K. ; Graham, John W. ; Pettigrew, Jonathan

American Journal of Community Psychology, March 2013, Vol.51(1-2), pp.190-205 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0091-0562 ; E-ISSN: 1573-2770 ; DOI: 10.1007/s10464-012-9524-8

Toàn văn sẵn có

3
Adapting School-Based Substance Use Prevention Curriculum Through Cultural Grounding: A Review and Exemplar of Adaptation Processes for Rural Schools
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adapting School-Based Substance Use Prevention Curriculum Through Cultural Grounding: A Review and Exemplar of Adaptation Processes for Rural Schools

Colby, Margaret ; Hecht, Michael L. ; Miller-Day, Michelle ; Krieger, Janice L. ; Syvertsen, Amy K. ; Graham, John W. ; Pettigrew, Jonathan

American Journal of Community Psychology, 03/2013, Vol.51(1-2), pp.190-205 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10464-012-9524-8

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adapting school-based substance use prevention curriculum through cultural grounding: a review and exemplar of adaptation processes for rural schools

Colby, Margaret ; Hecht, Michael L ; Miller-Day, Michelle ; Krieger, Janice L ; Syvertsen, Amy K ; Graham, John W ; Pettigrew, Jonathan

American journal of community psychology, March 2013, Vol.51(1-2), pp.190-205 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-2770 ; PMID: 22961604 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10464-012-9524-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...