skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AphanoDB: a genomic resource for Aphanomyces pathogens

Madoui, Mohammed-Amine ; Gaulin, Elodie ; Mathé, Catherine ; San Clemente, Hélène ; Couloux, Arnaud ; Wincker, Patrick ; Dumas, Bernard

BMC Genomics, 2007, Vol.8, p.471 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1471-2164 ; E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-8-471

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AphanoDB: a genomic resource for Aphanomyces pathogens

Madoui, Mohammed-Amine ; Gaulin, Elodie ; Mathé, Catherine ; San Clemente, Hélène ; Couloux, Arnaud ; Wincker, Patrick ; Dumas, Bernard

BMC Genomics, 2007, Vol.8(1), p.471 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-8-471 ; PMID: 18096036

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AphanoDB: a genomic resource for Aphanomyces pathogens

Madoui, Mohammed-Amine ; Gaulin, Elodie ; Mathé, Catherine ; San Clemente, Hélène ; Couloux, Arnaud ; Wincker, Patrick ; Dumas, Bernard

BMC Genomics, 2007, Vol.8, p.471-471 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-8-471 ; PMCID: 2228315 ; PMID: 18096036

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AphanoDB: a genomic resource for Aphanomyces pathogens

Wincker Patrick ; Couloux Arnaud ; San Clemente Hélène ; Mathé Catherine ; Gaulin Elodie ; Madoui Mohammed-Amine ; Dumas Bernard

BMC Genomics, 01 December 2007, Vol.8(1), p.471 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2164 ; E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-8-471

Toàn văn sẵn có

5
AphanoDB: a genomic resource for Aphanomyces pathogens
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AphanoDB: a genomic resource for Aphanomyces pathogens

Madoui, Mohammed-Amine ; Gaulin, Elodie ; Mathé, Catherine ; San Clemente, Hélène ; Couloux, Arnaud ; Wincker, Patrick ; Dumas, Bernard

BMC Genomics, 2007, Vol.8(1), p.471 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1471-2164 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2164-8-471

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...