skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mesothelioma of tunica vaginalis testis and asbestos exposure

Mensi, Carolina ; Pellegatta, Marco ; Sieno, Claudia ; Consonni, Dario ; Riboldi, Luciano ; Bertazzi, Pier Alberto

BJU International, August, 2012, Vol.110(4), p.533(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1464-4096

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mesothelioma of tunica vaginalis testis and asbestos exposure

Mensi, Carolina ; Pellegatta, Marco ; Sieno, Claudia ; Consonni, Dario ; Riboldi, Luciano ; Bertazzi, Pier Alberto

BJU International, August, 2012, Vol.110(4), p.533(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1464-4096

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mesothelioma of tunica vaginalis testis and asbestos exposure

Mensi, Carolina ; Pellegatta, Marco ; Sieno, Claudia ; Consonni, Dario ; Riboldi, Luciano ; Bertazzi, Pier Alberto

BJU International, August 2012, Vol.110(4), pp.533-537 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1464-4096 ; E-ISSN: 1464-410X ; DOI: 10.1111/j.1464-410X.2012.10932.x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mesothelioma of tunica vaginalis testis and asbestos exposure

Mensi, Carolina ; Pellegatta, Marco ; Sieno, Claudia ; Consonni, Dario ; Riboldi, Luciano ; Bertazzi, Pier Alberto

BJU international, August 2012, Vol.110(4), pp.533-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1464-410X ; PMID: 22321205 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1464-410X.2012.10932.x

Toàn văn sẵn có

5
Mesothelioma of tunica vaginalis testis and asbestos exposure: ASBESTOS EXPOSURE AND MTVT
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mesothelioma of tunica vaginalis testis and asbestos exposure: ASBESTOS EXPOSURE AND MTVT

Mensi, Carolina ; Pellegatta, Marco ; Sieno, Claudia ; Consonni, Dario ; Riboldi, Luciano ; Bertazzi, Pier Alberto

BJU International, 08/2012, Vol.110(4), pp.533-537 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1464-410X.2012.10932.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...