skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contraception and health

Cleland, John ; Conde-Agudelo, Agustin ; Peterson, Herbert ; Ross, John ; Tsui, Amy

The Lancet, 14 July 2012, Vol.380(9837), pp.149-156 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(12)60609-6

Toàn văn sẵn có

2
Contraception and health
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contraception and health

Cleland, John ; Conde-Agudelo, Agustin ; Peterson, Herbert ; Ross, John ; Tsui, Amy

The Lancet, 07/2012, Vol.380(9837), pp.149-156 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60609-6

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contraception and health

Cleland, John ; Conde-Agudelo, Agustin ; Peterson, Herbert ; Ross, John ; Tsui, Amy

Lancet (London, England), 14 July 2012, Vol.380(9837), pp.149-56 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 22784533 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(12)60609-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...