skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in Global Regulators Lead to Metabolic Selection during Adaptation to Complex Environments (Adaptation to Novel Environments Leads to Metabolic Selection)

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D ; Merkley, Eric D ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T ; Prakash, Vittal P ; Leiser, Owen P ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S ; Kreuzer, Helen W ; Shamoo, Yousif; Matic, Ivan (Editor)

2014, Vol.10(12), p.e1004872 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004872

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in Global Regulators Lead to Metabolic Selection during Adaptation to Complex Environments

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael ; Merkley, Eric ; Ansong, Charles ; Kaiser, Brooke ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping ; Prakash, Vittal ; Leiser, Owen ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry ; Kreuzer, Helen ; Shamoo, Yousif

PLoS Genetics, Dec 2014, Vol.10(12) [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15537390 ; E-ISSN: 15537404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004872

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in global regulators lead to metabolic selection during adaptation to complex environments.(Report)

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D. ; Merkley, Eric D. ; Ansong, Charles ; Kaiser, Brooke L. Deatherage ; Valovska, Marie - Therese ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T. ; Prakash, Vittal P. ; Leiser, Owen P. ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S. ; Kreuzer, Helen W. ; Shamoo, Yousif

PLoS Genetics, Dec, 2014, Vol.10(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-7390 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004872

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in global regulators lead to metabolic selection during adaptation to complex environments.(Report)

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D. ; Merkley, Eric D. ; Ansong, Charles ; Kaiser, Brooke L. Deatherage ; Valovska, Marie- Therese ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T. ; Prakash, Vittal P. ; Leiser, Owen P. ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S. ; Kreuzer, Helen W. ; Shamoo, Yousif

PLoS Genetics, 2014, Vol.10(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-7390 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004872

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in Global Regulators Lead to Metabolic Selection during Adaptation to Complex Environments

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D ; Merkley, Eric D ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T ; Prakash, Vittal P ; Leiser, Owen P ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S ; Kreuzer, Helen W ; Shamoo, Yousif; Matic, Ivan (editor)

PLoS Genetics, 2014, Vol.10(12) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004872 ; PMCID: 4263409 ; PMID: 25501822

Truy cập trực tuyến

6
Mutations in Global Regulators Lead to Metabolic Selection during Adaptation to Complex Environments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in Global Regulators Lead to Metabolic Selection during Adaptation to Complex Environments

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D. ; Merkley, Eric D. ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L. ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T. ; Prakash, Vittal P. ; Leiser, Owen P. ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S. ; Kreuzer, Helen W. ; Shamoo, Yousif; Matic, Ivan

PLoS Genetics, 12/11/2014, Vol.10(12), p.e1004872 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1004872

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in global regulators lead to metabolic selection during adaptation to complex environments

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D ; Merkley, Eric D ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T ; Prakash, Vittal P ; Leiser, Owen P ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S ; Kreuzer, Helen W ; Shamoo, Yousif

PLoS genetics, December 2014, Vol.10(12), pp.e1004872 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1553-7404 ; PMID: 25501822 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004872

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in global regulators lead to metabolic selection during adaptation to complex environments

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D ; Merkley, Eric D ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L ; Valovska, Marie -Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T ; Prakash, Vittal P ; Leiser, Owen P ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S ; Kreuzer, Helen W ; Shamoo, Yousif ; Matic, Ivan; Pacific Northwest National Lab. (Pnnl), Richland, Wa (United States) (Corporate Author)

PLoS Genetics, 11 December 2014, Vol.10(12) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 1553-7404 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004872

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in global regulators lead to metabolic selection during adaptation to complex environments

Gerda Saxer ; Michael D Krepps ; Eric D Merkley ; Charles Ansong ; Brooke L Deatherage Kaiser ; Marie-Thérèse Valovska ; Nikola Ristic ; Ping T Yeh ; Vittal P Prakash ; Owen P Leiser ; Luay Nakhleh ; Henry S Gibbons ; Helen W Kreuzer ; Yousif Shamoo

PLoS genetics, 01 December 2014, Vol.10(12), p.e1004872 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004872

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...