skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The use of lichen (Cetraria nivalis) and moss (Rhacomitrium lanuginosum) as monitors for atmospheric deposition in Greenland
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of lichen (Cetraria nivalis) and moss (Rhacomitrium lanuginosum) as monitors for atmospheric deposition in Greenland

Riget, F ; Asmund, G ; Aastrup, P

The Science of The Total Environment, 01/17/2000, Vol.245(1-3), pp.137-148 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00489697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0048-9697(99)00439-8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of lichen (Cetraria nivalis) and moss (Rhacomitrium lanuginosum) as monitors for atmospheric deposition in Greenland

Riget, F ; Asmund, G ; Aastrup, P

The Science of the total environment, 17 January 2000, Vol.245(1-3), pp.137-48 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0048-9697 ; PMID: 10682362 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of lichen ( Cetraria nivalis) and moss ( Rhacomitrium lanuginosum) as monitors for atmospheric deposition in Greenland

Riget, F ; Asmund, G ; Aastrup, P

Science of the Total Environment, 2000, Vol.245(1), pp.137-148 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/S0048-9697(99)00439-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...