skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Different selective pressures shape the evolution of Toll-like receptors in human and African great ape populations

Quach, Hélène ; Wilson, Daniel ; Laval, Guillaume ; Patin, Etienne ; Manry, Jeremy ; Guibert, Jessica ; Barreiro, Luis B ; Nerrienet, Eric ; Verschoor, Ernst ; Gessain, Antoine ; Przeworski, Molly ; Quintana - Murci, Lluis

Human Molecular Genetics, 2013, Vol. 22(23), pp.4829-4840 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0964-6906 ; E-ISSN: 1460-2083 ; DOI: 10.1093/hmg/ddt335

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Different selective pressures shape the evolution of Toll-like receptors in human and African great ape populations

Quach, Hélène ; Wilson, Daniel ; Laval, Guillaume ; Patin, Etienne ; Manry, Jeremy ; Guibert, Jessica ; Barreiro, Luis B ; Nerrienet, Eric ; Verschoor, Ernst ; Gessain, Antoine ; Przeworski, Molly ; Quintana-Murci, Lluis

Human molecular genetics, 01 December 2013, Vol.22(23), pp.4829-40 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1460-2083 ; PMID: 23851028 Version:1 ; DOI: 10.1093/hmg/ddt335

Toàn văn sẵn có

3
Different selective pressures shape the evolution of Toll-like receptors in human and African great ape populations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Different selective pressures shape the evolution of Toll-like receptors in human and African great ape populations

Quach, Hélène ; Wilson, Daniel ; Laval, Guillaume ; Patin, Etienne ; Manry, Jeremy ; Guibert, Jessica ; Barreiro, Luis B. ; Nerrienet, Eric ; Verschoor, Ernst ; Gessain, Antoine ; Przeworski, Molly ; Quintana-Murci, Lluis

Human Molecular Genetics, 12/1/2013, 12/01/2013, Vol.22(23), pp.4829-4840 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0964-6906 ; E-ISSN: 1460-2083 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/hmg/ddt335

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...