skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data modeling: Description or design?

Simsion, Graeme ; Milton, Simon ; Shanks, Graeme

Information & Management, May 2012, Vol.49(3-4), p.151 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03787206 ; E-ISSN: 18727530

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data modeling description or design?

Simsion, Graeme; Milton, Simon K ; Shanks, Graeme

Information & management, 2012, Vol.49(3), pp. 151-163 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0378-7206

Toàn văn sẵn có

3
Data modeling: Description or design?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data modeling: Description or design?

Simsion, Graeme ; Milton, Simon K. ; Shanks, Graeme

Information & Management, 5/2012, Vol.49(3-4), pp.151-163 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03787206 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.im.2012.01.003

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data modeling: Description or design?

Simsion, Graeme ; Milton, Simon K ; Shanks, Graeme

Information & Management, May 2012, Vol.49(3-4), pp.151-163 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0378-7206 ; E-ISSN: 1872-7530 ; DOI: 10.1016/j.im.2012.01.003

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...