skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of Field-Based and Lab-Based Experiments to Evaluate User Experience of Personalised Mobile Devices

Sun, Xu ; May, Andrew; Cao, Caroline G. L

Advances in Human-Computer Interaction, 2013, Vol.2013, 9 pages [Tạp chí có phản biện]

Hindawi Journals

ISSN: 1687-5893 ; E-ISSN: 1687-5907 ; DOI: 10.1155/2013/619767

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of field-based and lab-based experiments to evaluate user experience of personalised mobile devices.(Research Article)(Report)

Sun, Xu ; May, Andrew

Advances in Human-Computer Interaction, 2013 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1687-5893 ; DOI: 10.1155/2013/619767

Toàn văn sẵn có

3
A Comparison of Field-Based and Lab-Based Experiments to Evaluate User Experience of Personalised Mobile Devices
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of Field-Based and Lab-Based Experiments to Evaluate User Experience of Personalised Mobile Devices

Sun, Xu ; May, Andrew

Advances in Human-Computer Interaction, 2013, Vol.2013, pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1687-5893 ; E-ISSN: 1687-5907 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2013/619767

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of Field-Based and Lab-Based Experiments to Evaluate User Experience of Personalised Mobile Devices

Xu Sun ; Andrew May

Advances in Human-Computer Interaction, 01 January 2013, Vol.2013 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1687-5893 ; E-ISSN: 1687-5907 ; DOI: 10.1155/2013/619767

Toàn văn sẵn có

5
A comparison of field-based and lab-based experiments to evaluate user experience of personalised mobile devices
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of field-based and lab-based experiments to evaluate user experience of personalised mobile devices

Sun, Xu ; May, Andrew

Loughborough University

DOI: 10.1155/2013/619767

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...