skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
How Trust Attitudes Promote Grassroots Lobbying in the American States*: How Trust Attitudes Promote Grassroots Lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Trust Attitudes Promote Grassroots Lobbying in the American States*: How Trust Attitudes Promote Grassroots Lobbying

Cluverius, John ; Banda, Kevin K.

Social Science Quarterly, 09/2018, Vol.99(3), pp.1006-1020 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/ssqu.12486

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Trust Attitudes Promote Grassroots Lobbying in the American States*

Cluverius, John ; Banda, Kevin

Social Science Quarterly, Sep 2018, Vol.99(3), pp.1006-1020 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00384941 ; E-ISSN: 15406237 ; DOI: 10.1111/ssqu.12486

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Trust Attitudes Promote Grassroots Lobbying in the American States*

Cluverius, John ; Banda, Kevin K.

Social Science Quarterly, September 2018, Vol.99(3), pp.1006-1020 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0038-4941 ; E-ISSN: 1540-6237 ; DOI: 10.1111/ssqu.12486

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Trust Attitudes Promote Grassroots Lobbying in the American States.(Report)(Author abstract)

Cluverius, John ; Banda, Kevin K.

Social Science Quarterly, 2018, Vol.99(3), p.1006(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0038-4941 ; DOI: 10.1111/ssqu.12486

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...